از مردم دنیا سوال جالبی پرسیده شد وهیچ کس جوابی نداد!

 سؤال از این قرار بود: نظر خودتان را راجع به راه حل

 کمبود غذا در سایر کشورها صادقانه بیان کنید؟ و جالب 

اینکه کسی جوابی نداد چون:

 در آفریقا کسی نمی دانست ( غذا ) یعنی چه؟

 در آسیا کسی نمی دانست( نظر ) یعنی چه؟

 در اروپای شرقی کسی نمی دانست( صادقانه ) یعنی چه؟

 در اروپای غربی کسی نمی دانست ( کمبود ) یعنی چه؟

 و در آمریکا کسی نمی دانست (سایر کشور ها ) یعنی چه ؟