خوشا به حال آن عاشقی که از کوی انتظار گذر کند

مطلبی در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت نشده است