خوشا به حال آن عاشقی که از کوی انتظار گذر کند

مطلبی در آبان ۱۳۹۳ ثبت نشده است