نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچیک از مردم این آبادی ...

به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت ...

غصّه هم می‌گذرد ... آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند ...

لحظه ها عریانند ... به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز ...


با سپاس از tehrannurse.blogfa.com