تشخیص بیماری از روی زبان

*برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمایید*

تشخیص بیماری از روی زبان

*             اگر رنگ پریدگی روی زبان دیده شود در اثر کم خونی می باشد.

*             اگر متمایل به زرد باشد در اثر تجمع صفرا است و یا اختلال کبد است.

*             اگر کبود باشد اختلال در قلب است.

*             اگر تو رفتگی یا برآمدگی دیده شود اعضای مربوز به آن نقطه بیمارند.

*             اگر در روی زبان و بر روی حاشیه آن جای دندان ها را ببینید مشخص کننده جذب روده ای ضعیف است.

*             اگر یک لایه زبان را در بر گرفته باشد وجود سموم در معده، روده کوچک یا بزرگ است.

*             اگر در قسمت عقب زبان پوشیده باشد سموم در روده بزرگ جمع شده است.

*             وجود خطی در وسط زبان مشخص کننده ستون مهره ای است اگر انحنایی در این خط باشد نشانه تغییر شکل در ستون مهره هاست.